เมื่อผิดสัญญาประกัน

ในกรณีที่ผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาให้ตำรวจ หรืออัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณีตามกำหนดถือว่าผิดสัญญาประกัน ผู้ประกันย่อมต้องถูกปรับตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา ถ้าไม่ยอมชำระในกรณีที่

     ๑. สัญญาประกันทำไว้กับที่พนักงานสอบสวน หรืออัยการ อัยการจะฟ้องบังคับตามสัญญาประกันต่อศาล
     ๒. สัญญาประกันทำไว้กับศาล ศาลสั่งปรับหรือให้นำทรัพย์ที่ประกันออกขาย แล้วชดใช้ตามสัญญาได้ทันที