การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือประกันตัวจะยื่นที่ไหน

๑. หากผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจก็ให้ยื่นต่อตำรวจที่สอบสวนคดีนั้น ๆ

     ๒. หากสำนวนการสอบสวนส่งมายังพนักงานอัยการแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่ได้รับประกันตัวในชั้นตำรวจมาแล้ว หรือยังอยู่ในอำนาจควบคุมของตำรวจโดยตำรวจยังมิได้ยื่นขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาล ก็ให้ยื่นต่อพนักงานอัยการ
     ๓. หากเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลแล้ว หรือผู้ต้องหาถูกฟ้องศาลแล้วก็ให้ยื่นต่อศาลนั้น ๆ
     ๔. หากกรณีเป็นคดีที่ศาลตัดสินแล้วก็ให้ยื่นที่ศาลแม้ว่าคดีนั้น ๆ จะได้มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วก็ตาม
     ผู้ยื่นขอประกัน ได้แก่
     - ตัวผู้ต้องหารหรือจำเลยนั่นเอง
     - สามี ภรรยา หรือญาติของผู้ต้องหาหรือจำเลย
     - ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือผู้ใดก็ได้ที่เต็มใจจะเข้าไปเป็นผู้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยดังกล่าว
     ผู้ขอประกันตัวควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
     ๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อให้แสดงว่าผู้นั้นเป็นใคร อยู่ที่ไหน
     ๒. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน (ควรให้ทางกรมที่ดินตีราคามาด้วย)
     ๓. ทะเบียนบ้าน ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้มาเอง คนมายื่นแทนต้องมีใบมอบอำนาจให้ทำแทนโดยชัดแจ้ง และปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท